Rozwód – podział majątku

Rozwód to ostateczny koniec małżeństwa. Jednak nie zawsze oznacza zakończenie między dotychczasowymi małżonkami wszystkich spraw. W wielu przypadkach zostaje bowiem wspólny majątek – nieruchomości, firma, samochody, kredyty itd. Sąd w wyroku orzekającym rozwód majątku nie dzieli. To byłoby zbyt skomplikowane. Na mocy art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku rozwodowym sąd może na wniosek jednego z małżonków podzielić majątek wspólny, ale jeśli to nie spowolni zbyt mocno postępowania. Zwykle jednak podział majątku po rozwodzie następuje osobno. Czy potrzebna jest tutaj pomoc adwokata?

Majątki w małżeństwie

 

W małżeństwie wyróżnia się trzy rodzaje majątków – majątek wspólny, majątek osobisty żony oraz majątek osobisty męża. Na majątek osobisty składa się majątek zgromadzony przed ślubem oraz nabyty w trakcie istnienie małżeństwa, ale na drodze dziedziczenia i darowizny. Majątek wspólny to natomiast to wszystko, co małżonkowie zarabiają po ślubie, chyba że zgodnie ustalili oni inaczej. Majątku wspólnego dopóki istnieje wspólność ustawowa nie można podzielić. Udziały w tym majątku są z założenia jednakowe, ale można w niektórych sytuacjach przy podziale żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku. Tak dzieje się, gdy jest duża dysproporcja w przyczynieniu się małżonków do powstania majątku wspólnego.

 

Rozdzielność majątkowa i wspólność rozszerzona

 

Istnieje możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków na drodze sądowej lub na skutek umowy zawartej przed notariuszem. W ten sposób można ustawową wspólność majątkową wyłączyć. Mowa w tym przypadku o tzw. intercyzie. Nie ma wówczas majątku wspólnego. Małżonkowie dysponują samodzielnie swoimi zarobkami i nabytymi rzeczami.

Na drodze umowy notarialnego można wspólność ustawową jednak także rozszerzyć. Taka musi być jedynie wola małżonków.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Nie można zażądać podziału majątku wspólnego, gdy trwa ustawowa wspólność. Jednak można go podzielić przed orzeczeniem rozwodu. W każdej chwili można bowiem zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej. W tym momencie wspólność ustawowa przestaje istnieć. Wszystko to, co składało się na majątek wspólny zostaje współwłasnością małżonków w częściach ułamkowych. Skutek jest taki, jak w przypadku orzeczenia rozwodu.

Majątek wspólny można podzielić, gdy nie ma wspólności ustawowej – na skutek rozwodu lub zawarcia stosowanej umowy o rozdzielności majątkowej. Opiera się to na wyjściu ze współwłasności. Można tego dokonać za zgodą obu stron u notariusza. Czasem jednak małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Wówczas konieczne jest postępowanie sądowe o podział majątku. Rozwiązań jest tutaj kilka. Każdy z małżonków może otrzymać poszczególne rzeczy np. mąż samochód, a żona dom. Można również przyznać jednemu z małżonków na wyłączność dane składniki majątku, ale z zastrzeżeniem, że musi spłacić drugą osobę. Innym wyjściem jest sprzedaż wszystkiego i podzielenie się uzyskanymi pieniędzmi.
W praktyce na ogół stosowane są dwa pierwsze rozwiązania, chociaż wiąże się to wielokrotnie z podpisywanie obszernych, skomplikowanych umów. Pomoc doświadczonego adwokata https://www.adwokat-weglowski.pl/ przy podziale majątku zdecydowanie usprawnia i ułatwia przeprowadzenie całego procesu.